Kategorie

Promocje

eRaty Santander Consumer Bank

O kotłach zasy­powych, czyli obsługiwanych własnymi rękoma?.

Z takim piecem każdy zetknął się choć raz w życiu. Kojarzą się nam jako brudne, stare i śmierdzące urządzenia produkujące kłęby duszącego dymu, pochłaniające duże ilości opału i wymagające ciągłego dozoru. Można, jednak, w łatwy sposób pozbyć się dużej części tych problemów i uzyskać czyste i z pewnością tańsze spalanie. Wystarczy nauczyć się eksploatować kocioł zasypowy racjonalnie.

 

Zalety kotłów zasypowych

 • ich zakup i eksploatacją są tanie
 • prosta budowa sprawia, iż nie są awaryjne tak jak kotły z podajnikiem
 • potrafią spalać czysto, jeśli są prawidłowo użytkowane
 • pozwalają na spalanie szerokiej gamy paliw
 • często można w nich zautomatyzować sterownie

 

Wady kotłów zasypowych

 • najdalej co 24 godziny wymagają załadunku paliwa (warunek to dobrze dobrana moc kotła)
 • proces spalania wymaga regulacji ręcznej
 • kotły ze sterownikiem wyposażone w dmuchawy, mogą być powodem strat opału.
 • Warto kupić kocioł bez wentylatora, a jeśli on już jest, można wymienić go na elektroniczny miarkownik ciągu. Dmuchawy sprawdzają się w trakcie spalania paliw takich jak: miał, miał z domieszką węgla, węgiel typu groszek.

 

Kotły górnego spalania

To najtańsze i najprostsze dostępne piece. Mówimy tu o cechach kotła górnego spalania rozpalanym od góry. Taki sposób palenia powoduje, że kocioł, o którym mowa to oszczędne, przyjazne człowiekowi i otoczeniu urządzenie. Błędem jest rozpalenie w kotle górnego spalania bezpośrednio na ruszcie, po czym zasypanie żaru węglem (rozpalanie od dołu) to najgorszy sposób palenia. Prowadzi on do niepotrzebnych nerwów, wydatków, zimna w domu i zatruwania okolicy gryzącym dymem.

 

Zaletami kotła górnego spalania są niska cena i prosta konstrukcja.

Główną wadą jest konieczność cyklicznego rozpalania, zazwyczaj raz na dobę. W tej kwestii kocioł dolnego spalania ma przewagę, można w nim dosypywać opał bez konieczności wygaszania.

 

Cechy dobrego kotła gór­nego spalania

 • Brak dmuchawy - zamiast niej wybierz mechaniczny miarkownik ciągu, jeśli chcesz mieć elektroniczny sterownik kotła, zamiast wentylatora załóż elektroniczny miarkownik ciągu. Wentylator w tego typu piecach "wydmuchuje" nie spalony opał do atmosfery.
 • Kocioł powinien być wąski i wysoki po o to, aby powierzchnia rusztu była mała, a pojemność komory zasypowej duża.
 • Materiał z jakiego obec­nie spawane są kotły to przeważnie stal, kotły żeliwne są trwalsze od stalowych (żywotność sta­lowego pieca to kil­ka­na­ście lat, piece żeliwne wytrzymują 40 i wię­cej).
 • Drzwiczki, zamknięcia i moco­wa­nia powinny być solidne oraz dobrze uszczelnione.
 • Zaletą jest klapka lub otwór w gór­nych drzwicz­kach słu­żący do poda­wa­nia powie­trza dopa­la­ją­cego spa­liny.
 • Utrudnieniem dla pra­wi­dłowego spa­la­nia jest ruszt wodny. Powoduje on nadmierne wychładzanie paleniska.
 • Dobrym rozwiązaniem w kotłach jest posiadanie osobnych drzwiczek popiel­nika i osobnych do rusztu.  W przypadku jednych drzwiczek do popielnika i rusztu dochodzi do zbyt szybkiego wypalania paliwa jednocześnie powodując niedopaleniu go.

 

Kotły dol­nego spalania

Te kotły są w wyższych cenach ale wiąże się to z ich lepszą jakością. Kocioł dol­nego spa­la­nia spala nieco eko­no­micz­niej niż rozpalany od góry kocioł gór­nego spa­la­nia. Jest również wygod­niej­szy w obsłu­dze. Przy­sto­so­wany jest do pracy cią­głej, ponieważ daje moż­li­wość dosy­py­wa­nia opału w trak­cie pracy bez pogor­sze­nia warun­ków spalania (nadal czyste spalanie, bez kopcenia). Oczywiści wiele zależy od opału. Mimo, że kon­struk­cja kotła umoż­li­wia pracę bez przerw to w przypadku gdy tra­fimy na węgiel niskiej jako­ści, szla­ku­jący, kamienisty, to ruszt szybko się zapcha i konieczne będzie wyga­sze­nie kotła celem wyczyszczenia. Wybierając kocioł dol­nego spa­la­nia zwróć uwagę, że moc kotła musi być odpowiednio mała (to ważne by kocioł nie był przewymiarowany), oraz konieczny jest bardzo dobry ciąg komi­nowy. Wynika to z tego, że kotły dolnego spalania słabo radzą sobie z pracą na niskich mocach. Jeśli piec będzie pra­co­wał na niskiej mocy lub miał okresy prze­stoju, ciąg będzie także słaby a spa­liny będą się cofać do komory załadunkowej.

 

Cechy dobrego kotła dol­nego spalania

Wszyst­kie cechy dobrego kotła górnego spalania doty­czą również kotła dolnego spalania. Jedynie nie powinno być klapki czy otworu dla powie­trza wtór­nego w drzwicz­kach zała­dun­ko­wych. Powie­trze wtórne w kotłach dolnego spalania powinno być poda­wane w miej­sce spalania węgla, czyli zwy­kle z tyłu rusztu.

 

W kotle z dolnym spalaniem ważne są:

 • Ruchomy ruszt, czyli "waj­cha" przy kotle. Ta funk­cja umoż­li­wia czyszczenie rusztu bez wygaszania. Jest to funkcja obo­wiąz­kowa, dzięki niej mamy główną zaletę tego typu kotłów, czyli pale­nie bez wygaszania.
 • Komora zasy­powa powinna być szer­sza u dołu a węż­sza u góry, co zapo­biega blokowaniu się opału
 • Pochy­le­nie rusztu ku tyłowi pieca jest przy­datną cechą, ponieważ uła­twia zsuwanie się opału w kie­runku rusztu
 • Cera­mika w oko­li­cach rusztu to ele­ment zna­ko­mi­cie popra­wia­jący czy­stość spalania (nie wiele kotłów ją posiada)
 • Regulowane doprowadzanie powie­trza wtórnego do "pal­nika" (rusztu).

sas_uwg

Kocioł SAS UWG - piec dolnego rozpalania (wysoki) - paliwo: węgiel, mieszanka węgla z miałem, drewno.

kotły sas dolnego spalania

Kocioł SAS NWG - piec bez sterowania, dolnego spalania (niski) - paliwo: węgiel, mieszanka węgla z miałem, drewno.

Sprawdź inne tanie, tradycyjne kotły zasypowe w sklepie internetowym KociołCenowy.pl